Narodowy Bank Polski pełni bardzo ważną funkcję w kraju. Dzięki niemu mogą w prawidłowy sposób działać wszystkie banki jakie mamy w Polsce. W NBP określane są podstawowe stopy procentowe. Dzięki takim ustaleniom można regulować ilość pieniędzy na naszym polskim rynku. Po określeniu wielkości poszczególnych stóp procentowych Narodowy Bank Polski ma wpływ na wielkości tych stóp na rynku międzybankowym. Ma to bezpośredni wpływ na to jak będą oprocentowanie kredyty i lokaty w tradycyjnych bankach komercyjnych. Narodowy Bank Polski w pewnym sensie pełni funkcję matki wszystkich banków komercyjnych. To od niego wiele zależy. On ustala wielkość stóp procentowych, które później wpływają na wielkość oprocentowania kredytów i lokat z jakich korzystają obywatele, czyli klienci baków komercyjnych. Mamy w Polsce dwa organy, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie NBP. Jednym z takich organów jest Rada Polityki Pieniężnej. Drugim jest Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych, który jest organem wewnętrznym NBP i ma za zadanie pilnować decyzji inwestycyjnych. KIRD przedstawia zarządowi NBP parametry inwestycyjne związane z rezerwami walutowymi na następny rok. Pomaga to w określeniu efektywności zarządzania rezerwami walutowymi. Komitet pełni bardzo ważną funkcję w Narodowym Banku Polskim.

Rodzaje stóp procentowych NBP.

Możemy wyróżnić pięć podstawowych stóp procentowych NBP. Należą do nich stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa, stopa redyskontowa oraz stopa dyskonta weksli. Każda jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Pierwsza ze stóp, stopa referencyjna związana jest z rentownością bonów pieniężnych jakie emitowane są przez Narodowy Bank Polski podczas działania podstawowych operacji otartego rynku. Wielkość takiej stopy referencyjnej ma wpływ na poziom jaki będzie miał WIBOR. Jest on bardzo ważny w ustaleniu oprocentowania obcych kapitałów. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi jedynie 1,5% i jest to najmniejsza jej wartość w historii.

Stopa lombardowa i stopa depozytowa.

Kolejną stopą NBP jest stopa lombardowa. Określa ona cenę, po jakiej Bank centralny może udzielić pożyczek bankom komercyjnym. Im mniejsza tym bardziej opłaca się bankom pożyczać od NBP pieniądze. Od 2006 roku ustalono, że maksymalne odsetki nie mogą być większe niż czterokrotność stopy lombardowej. Obecna jej wielkość wynosi 2,5%. Stopa depozytowa jest jedną z ważniejszych stóp procentowych. Dzięki niej określane jest oprocentowanie depozytów jednodniowych jakie składają w banku centralnym banki komercyjne. Od 2001 roku wielkość stopy depozytowej określa Rada Polityki Pieniężnej. Wielkość tej stopy jest obecnie równa 0,5%.

Stopa redyskontowa i stopa dyskonta weksli.

Stopa redyskontowa ma za zadanie obliczyć po jakiej cenie NBP może przyjąć do redyskonta weksle od innych banków komercyjnych. Podobnie jak większość innych stóp NBP ta również określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiany tej stopy mają wpływ na podaż pieniądza. Jeżeli stopa redyskontowa zostanie podwyższona zmniejszy się kreacja pieniądza. W przypadku odwrotnym, kiedy stopa redyskontowa zostanie obniżona kreacja pieniądza w gospodarce się zwiększy. Stopa ta jest wykorzystywana również do określenia wielkości odsetek jakie wiążą się z kredytem studenckim. Wielkość tej stopy wynosi obecnie 1,75%. Stopa dyskonta weksli jest stopą, którą wyznacza bank centralny w momencie, kiedy przyjmuje od innych banków weksle, które już wcześniej zostały dyskontowane. Jest to mało znacząca stopa procentowa, gdyż w Polsce weksle nie należą do bardzo popularnych instrumentów finansowych.

Komentarze są wyłączone.